Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Naléhavý dopis předsedy ASP ČR členům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pátek 2. 11. zaslal ředitel odboru vzdělávací soustavy Mgr. Jakub Stárek k oficiálním připomínkám dokument "Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice - rovné šance". Na první pohled vstřícné gesto ministerstva. Tento dojem ale přejde hned v následující větě, kdy píše, že „MŠMT nebude pořádat poradu k vypořádání ani vyhotovovat samostatný dokument k vyhodnocení zaslaných připomínek“. Jinými slovy, pište, co chcete, ale my si vybereme jen to, co nám vyhovuje a co potřebujeme slyšet.

Tento přístup ministerstva je v příkrém rozporu se závěry schůzky mezi prvním náměstkem ministra Mgr. Jiřím Nantlem a náměstkem ministra pro všeobecné, odborné a další vzdělávání PhDr. Jindřichem Fryčem se zástupci Asociace speciálních pedagogů, PaedDr. Stanislavem Drboutem, PhDr. Marcelou Bernardovou a mojí osobou. Během jednání jsme jim představili koncepční návrh naší asociace, který navrhuje smysluplné řešení stávající situace, tedy úprav v systému základního a středního vzdělávání za zachování širokého spektra možností prostupnosti pro jednotlivé žáky od škol běžného vzdělávacího proudu až po školy speciální a to vše za podpory školských poradenských zařízení. Oba vrcholní resortní úředníci byli překvapeni (jak říkali) uceleností materiálu a s naprostou většinou myšlenek vyslovili souhlas. Zároveň přislíbili úzkou spolupráci ministerstva s odbornými asociacemi při tvorbě koncepcí a následných zákonných norem, včetně vytvoření široké diskusní platformy, která by inovace v systému pomohla dotvářet. Proto je tak překvapivé, že z téhož ministerstva přišla nyní žádost o připomínky asociací a vybraných jednotlivců s dovětkem znamenajícím, že když napíšeme cokoliv, co nebude dle jejich představ, prostě to hodí do koše.

Druhou zarážející skutečností je, že nás žádají o připomínky k materiálu, který již představitelům Rady ministrů Evropské unie 5. října t. r. předali. Nejedná se tedy o nic jiného, než o vytváření vnější představy uskutečněné diskuse s odborníky, kteří s jejich návrhy vyslovili souhlas (k nesouhlasným stanoviskům se dle vlastního avíza nebudou ani vyjadřovat). Zkrátka si chtějí z odborníků vytvořit razící štít a z diskuse s nimi ochrannou mantru.

Po seznámení se s textem materiálu jednoznačně vyplývá, že se jedná o snahu legalizace rušení základních škol praktických, vehnání všech dětí bez jakéhokoliv respektování jejich individuálních potřeb do běžných základních škol, posouvání významu a zpochybňování stávající odborné úrovně činnosti školských poradenských zařízení se snahou zvýhodňovat jednu skupinu žáků vůči druhé. Nevadí jim, že se jedná o kroky vedoucí k nemožnosti dodržovat články 18, 23 a 28 Úmluvy o právech dítěte a body vládního usnesení – „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014“ týkající se rovného přístupu ke vzdělávání ve smyslu jeho přiměřenosti jednotlivcům. Je smutné, že tak činí vysocí vládní úředníci a Úřad ombudsmana, který by nad dodržováním zákonnosti měl bdít.

S tímto materiálem a navrhovaným postupem MŠMT a Úřadu ombudsmana nesouhlasí ani poslanci Výboru pro vzdělávání Parlamentu ČR. Při jednání jsme domluvili společné uspořádání odborného semináře na předběžné téma speciálního vzdělávání a jeho prostupnosti se školstvím běžného vzdělávacího proudu.

O současné situaci a našich představách jakým směrem by se organizace českého školství měla ubírat jsme diskutovali vedle uvedených náměstků ministra školství také s členy poradního vládního

uskupení NERV, Doc. Danielem Münichem a Ing. Miroslavem Zámečníkem, kteří mají téma vzdělávání v tomto týmu v kompetenci. I jim byly pohledy naší asociace na danou problematiku velmi blízké.

V těchto dnech byla dána do tisku odborná publikace, na níž pracovali členové Rady asociace, obsahující východiska pro naše návrhy, trendy v evropských zemích včetně profesní přípravy učitele, návrhy změn koncepce základního vzdělávání včetně potřebných legislativních úprav a další návrhy potřebných zásahů do současného systému. Tento komplexní koncepční záměr, jenž byl několikrát představen během krajských společných setkání, a předsedové krajských sekcí asociace jistě s vámi o něm také podrobně hovořili, bude v tištěné podobě k dispozici na výše avizovaném semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu připravovaném Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a naší Asociací speciálních pedagogů ČR. Termín semináře předpokládáme na první polovinu prosince, bude včas zveřejněn.

Dne 5. října naše asociace iniciovala setkání profesních asociací ve školství, jichž se daná problematika dotýká. S výsledkem tohoto, v pravdě historického setkání bylo prohlášení odborných asociací ve školství odmítající vládní Strategii boje proti segregaci s poukazem na její neodbornost až hloupost v bodech týkajících se školské, sociální a zdravotnické problematiky. S podpisy představitelů asociací byla doručena předsedovi vlády Petru Nečasovi a ministru školství Petru Fialovi. Zároveň ji obdržely všechny deníky a byla zahrnuta do zpravodajských relací.

Vážení členové, stručný výpis toho, co se v nedávných týdnech a měsících přihodilo, předkládám z důvodů potřeby vaší informovanosti. Doslechl jsem se totiž, že někteří členové z asociace vystupují, protože jsou zklamáni malou aktivitou jejích představitelů. Tady mohu doporučit aktivně pomáhat Radě, využívat možností na jejich jednání jezdit, veřejně se vyjadřovat k naší problematice a rychle připomínkovat materiály.

Zároveň jsem zaznamenal zvěsti, že se postupně naše organizace tenčí. Tedy v závěru pár čísel: V současné době je registrováno včetně stávajících členů 1333 přihlášek. Z toho jen 83 nových členů bylo přijato letos. Stále platí, že jsme nejčetnější asociace ve školství, za což vám všem moc děkuji. Kolegyně, kolegové, asociace je naším společným dílem a jak se budeme my snažit, tak bude ona pracovat a takový přínos pro nás bude mít. Obracím se na vás, buďte přes své pracovní vytížení aktivními členy a nespoléhejte pouze na to, že „Rada něco vymyslí“.

Asociace již v příštím roce začne pro vás, členy, vytvářet i možnosti vzdělávací, aby se naplňovaly také jiné úkoly asociace, než pouze úkoly obranné. Ale víme všichni, že momentálním úkolem číslo jedna je skutečně obrana systému vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami.

Mějte krásné dny.

Jiří Pilař, předseda