Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Stanovisko Rady Jihočeské sekce ASP ČR

Stanovisko Rady Jihočeské sekce ASP ČR k současnému dění v oblasti počátečního vzdělávání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1. Rada Jihočeské sekce ASP ČR projednala na svém zasedání návrh koncepčních změn základního školství představeného v učitelských novinách č.12/2011 a doporučuje Radě ASP ČR vést další diskusi o navrhovaných změnách na úrovni jednotlivých krajů, ale také na úrovni MŠMT a dalších zainteresovaných institucí a občanských sdružení.

2. Rada Jihočeské sekce ASP ČR oceňuje snahu MŠMT o komunikaci s odbornou praxí při přípravě koncepčních, ale i dílčích změn v organizačním modelu počátečního vzdělávání.  Zároveň ale konstatujeme, že považujeme za nezbytné uchránit proces tvorby nových koncepcí před nekompetentními zásahy laiků a rádobyodborníků.

3. Rada Jihočeské sekce ASP ČR vítá také deklarovanou snahu o optimalizaci sítě ministerstvem přímo zřizovaných institucí. Souhlasíme s názorem, že některé z těchto organizací mnohdy zatěžují povinné školství zbytečnou agendou. Z řad odborné praxe také zaznívají názory, že tyto instituce s mnohdy početným aparátem jsou schopny samostatně produkovat vzdělávací modely a koncepty pouze s předstíraným zájmem o názory praktiků. Redukce by tedy mohla přispět k tomu, že předstíraný zájem vystřídá nezbytnost spolupráce s odbornou praxí.

4. Rada Jihočeské sekce ASP ČR vítá úvahy o testování znalostí žáků počátečního vzdělávání. Předpokládáme, že chystané ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách bude probíhat podle národních standardů, v kterých budou přesně stanoveny znalosti v jednotlivých testovaných předmětech. Bude to nutně znamenat oslabení pozice školních vzdělávacích programů, v nichž vévodící klíčové kompetence nejsou pro svou přílišnou obecnost pedagogy příliš vítány. K podobnému názoru se jistě přikloní zákonní zástupci. I v této oblasti lze ze strany praxe očekávat podporu.

5. Rada Jihočeské sekce ASP ČR považuje systém speciálního školství založený na existenci škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných) za výhodu, nikoliv za nedostatek českého školství a doporučuje, aby veškerá jednání vedení ASP ČR byla vedena v duchu obhajoby existence těchto škol.

6. Rada Jihočeské sekce ASP ČR podporuje a bude podporovat reálnou míru integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Na druhou stranu je ale naprosto nezbytné zajistit takto integrovaným žákům odpovídající míru podpůrných opatření.

7. Rada Jihočeské sekce ASP ČR se důrazně ohrazuje proti všem neopodstatněným atakům, které byly a jsou vedeny proti asociaci speciálních pedagogů v médiích. Velmi často jde o fatální neznalost cílů a snah asociace, mnohdy bohužel o jejich záměrné zkreslování.

8. Rada Jihočeské sekce ASP ČR se znepokojením sleduje vývoj objemu prostředků na úhradu ONIV. Za posledních pět let klesly rozpočtované ONIV o více než polovinu. Přitom jde o prostředky, z nichž jsou pořizovány nezbytné učebnice a pracovní sešity, školní pomůcky. Je z nich ale také hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nedostatek těchto prostředků mohou školy kompenzovat například výběrem peněz na učebnice od zákonných zástupců. Dovolujeme si ale upozornit na to, že speciální školy jsou v tomto smyslu omezeny díky tomu, že významná část jejich klientů pochází ze sociálně slabých vrstev.

9. Krajská sekce Asociace speciálních pedagogů ČR vyslovuje podezření z diskriminačního přístupu k pedagogickým pracovníkům vyučujícím ve školách samostatně zřízených pro žáky  se zdravotním postižením a ve třídách či studijních skupinách vyučujících podle upravených vzdělávacích programů. MŠMT vyhlásilo pro rok 2011 rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (MŠMT Čj.265/2011 – 27). V programu stanovilo jako cílové skupiny mateřské školy a základní školy (vyjma škol, které vzdělávají podle přílohy RVP ZV pro lehce mentálně postižené). Podmínkou poskytnuté dotace je uskutečňování alespoň 3 opatření (zřízení přípravných tříd pro děti a žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, využívání asistentů pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, realizace opatření k zajištění přípravy na vyučování, spolupráce s neziskovými organizacemi nebo vysokými školami, nabídka volnočasových aktivit).
Školám, které jsou zřízeny v souladu se školskou legislativou a splňují podmínky pro poskytnutí dotace, není umožněno žádat o finanční prostředky v rámci tohoto programu. Navrhujeme proto, v rámci zajištění nediskriminačního přístupu, vyhlášení obdobného programu také pro školy, kterým nebylo čerpání prostředků z tohoto rozvojového programu umožněno.

V Českých Budějovicích 6. 4. 2011
Členové Rady Jihočeské sekce ASP ČR