Aktuality

St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona
Po, 01/06/2020 - 22:28
ASP ČR pořádá 23. dubna 2020 v Praze odbornou konferenci pod názvem INKLUZE 2020+  Více v přiloženém souboru. Program bude upřesněn později.

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Komuniké z konference ASP ČR a KÚ Plzeňského kraje

Na základě diskuse, která proběhla během konference „Inkluzivní vzdělávání“ v Plzni dne 20. 1. 2011 za účastni odborníků z praxe, zástupců Asociace speciálních pedagogů, úředníků krajského úřadu, ředitelů a ředitelek škol zajišťujících vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami i „běžných škol“, vedoucích pracovníků poradenských zařízení, politiků a novinářů, vydáváme toto stanovisko k současné situaci:

 

 1. Vítáme, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš, stáhl novelu vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č. 73/2005 Sb. ve znění, s nímž odborná veřejnost v zásadě nesouhlasila a deklarujeme podporu jeho snahám zachovat při potřebných změnách v systému vzdělávání v současném školském systému to osvědčené a fungující.
 2. Současný systém vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje určité proměny. Nebráníme se změnám a novým přístupům. Považujeme ale za maximálně důležité, aby všechny změny probíhaly především s ohledem na potřeby všech dětí, žáků a studentů - se zdravotním postižením, žáků tzv. hraničních, žáků nadaných, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i žáků, ke kterým byl osud příznivý a nemají žádné speciální potřeby.
 3. Většina „běžných“ základních škol není na inkluzivní vzdělávání připravena – nemá potřebné finanční a s tím související materiální zázemí. Učitelé na „běžných“ základních školách ve většině případů nesplňují odbornost získanou studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na speciální pedagogiku. Současný systém přípravy pedagogů považujeme v tomto smyslu za nedostačující. Pedagogické fakulty by proto měly své vzdělávací programy pro učitele „běžných“ základních škol přizpůsobit současným potřebám a důsledně připravovat budoucí pedagogy na situace, do nichž se budou dostávat v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Navrhujeme provést podrobnou analýzu současného stavu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a následně zahájit práci na tvorbě koncepce základního vzdělávání jako celku s ohledem na nutnost podpory inkluzivního vzdělávání, ke kterému se ČR zavázala podepsáním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
 5. Do diskuse o budoucím vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném a speciálním školství je bezpodmínečně nutné zahrnout také pedagogické pracovníky „běžných“ základních škol a zákonné zástupce žáků.
 6. Problematiku dětí, žáků a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí je nezbytné řešit především vybudováním kvalitního systému sociálních služeb rané péče, podporou institucí a organizací nabízejících pomoc rodinám s nízkým socioekonomickým statusem přímo v terénu, dát širší prostor osvětě. Na tyto aktivity pak bude možné navázat ve školním prostředí. Jakákoliv restriktivní a neobjektivní úřední opatření vždy povedou k emotivním reakcím – mohou přispět k eskalaci xenofobního chování ve společnosti.
 7. Inkluze, má-li být úspěšná, musí splňovat tyto podmínky:
 • Odbornost po stránce kvalifikace i po stránce zajištění podmínek legislativních, organizačních, prostorových, finančních a materiálních
 • Individualizaci – každé dítě, žák a student má právo na vzdělávání v souladu se svými speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na aktuální míru zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění
 • Perspektivnost:
  - u každého dítěte, žáka a studenta je nezbytné vycházet z prognózy jeho vývoje
  - u každé školy je nutné pracovat s efektivním výhledem do budoucna s ohledem na šíři žákovské základny
 • Přiměřenou finanční náročnost – maximální využití stávajících podmínek škol, promyšlené organizační opatření
 • Legislativní změny v oblasti financování, kvalifikovanosti a odbornosti pedagogů, stanovení maximálního počtu dětí, žáků a studentů ve třídách, maximálního počtu inkludovaných žáků v jedné třídě…….
 • Potřebnou pravidelnou osvětou otevřít cestu pro celospolečensky pozitivní vnímání inkluze

 

V Plzni 20.1. 2011

JUDr. Jaroslava Havlíčková – vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje

Mgr. et Bc. Lenka Mouleová – předsedkyně krajské sekce ASP ČR Plzeňského kraje